Correva il 1972

Cor Bonum

n.1

(31-1-1972)


Febbraio 1972

Cor Bonum

n.2

(29-2-1972)


Marzo 1972

Aprile 1972

Cor Bonum

n.3

(10-4-1972)


Maggio 1972

Cor Bonum

n.4

(31-5-1972)


Giugno 1972

Luglio 1972

Cor Bonum

n.5

(15-7-1972)


Agosto 1972

Cor Bonum

n.6

(31-8-1972)


Settembre 1972

Ottobre 1972

Cor Bonum

n.7

(31-10-1972)


Novembre 1972

Cor Bonum

n.8

(30-11-1972)


Dicembre 1972

Cor Bonum

n.9

(31-12-1972)