I Racconti della Nonna

‘U matrimmonii ‘i ‘na vota

nonna Tresia lo racconta alla nipotina Carmilina

(da E mmo ti cunti ‘na fràvula di Giulio Iudicissa)

  

T- ‘A santa ricota, fiĝĝhia. Ha fatti cosi bboni a ra scola?

C- Sì. 'A maeštra n'ha ffatti lèjiri e scrìviri e n'ha ffatti fari puri 'nu probremi. Pù, cc'è stati ddon Pascali, chi n'a pparrati 'i ru sacramenti 'i ru matrimmonii.

T- Chisà, alluri, cumi sù stancata? Làviti, Làviti 'i mani e bbieni mangia, si no t'addibulisci. Màngiti 'a pasta caura caura ca pù cc'è 'na cosa bbona.

C- 'U sacci cchi cc'è, haji capiti i r‟adduri. M'ha priparati i crocchè i patati.

T- Sù ccuntenta? Mangia queta queta, ca ti fa ssaluta.

C- Nanò, mentri mangi, t'a puozzi addimmannari 'na cosa?

T- Chilli chi vù. Tu sù a patrunella mia.

C- Don Pascali n'ha dditti tanti cosi i ru matrimmonii e ppù n'ha dditti c'a Curĝhiani na vota si facija ddi n'atra manera. Ghè bberi?

T- Ghè bberi, ghè bberi. Ghera ĉĉhiù ssìmprici e nnun c'èrini tutt'i cumpricazioni chi cci sù mmò.

C- E ppirchì ghera ĉĉhiù ssìmprici?

T- Ppi ttanti mutivi, fiĝĝhicella mia. Mma! Lassami jiri. 'U fatti, cumunqui, ghè cc'a vita ghera ttutta ĉĉhiù ssìmpricia e ppirciò puri 'u matrimmonii ghera ĉĉhiù ssìmprici. E, ppù, un cèrini i pussibilità chi cci sù mmò. Cc'èrini i màchini, i risturanti, i nigozii i mò! E ppuri ca cc'èrini, chini avija ri sordi ppi ffari sta bbabilonia chi si vira mmo? Nsomma, i cosi si facìjini nfamiĝĝhia. Si facija cconamìa e ssi cumparija.

C- U vì, nanò, a pasta m‟haji mangiata, m'i dduni i crocchè?

T- Sì, ggioia mia. Ghia ppi ttia haji fatti.

C- E ntanti cùntim 'u fatti.

T- E ccertamenti. Chilla ghè ra prima cosa. Adduvi ghèrimi arrivati?

C- Nanò, varamenti un hami cuminciati propii.

T- E ppènsit'a saluta. 'U cuminciami mò. A cchini am'i rari cunti? A nnissuni. Dunchi, roppi chi ghera ffiniti 'u tiempi c'u ggiùvini e ra ggiùvina ghèrini stati ziti ufficiali, ppi pprima cosa s'avija ddi scèĝĝhiri 'u misi e ru juorni 'i ru matrimmonii. Mò, ghè nnaturali ch'i ziti n'irea ntr'a capa lora avìjini, pirò, ppi rispetti, 'u ddicìjini nenti, pirchì chista ghera na cosa chi s‟avìjini vìrriri 'i famiĝĝhiari.

C- Nanò, ‘i ziti s’avìjini ‘i spusari e ru juorni e ru misi i sciĝĝhìjini i patri e ri mammi?

T- 'A règula ghera cchista e gghera ppuri ggiusti ca jissa accussì. Chini priparava ra casa, a mobìlia, a rota? I famiĝĝhiari. E ddunchi ghèrini lori c'avìjini fari bbuoni tutt'i cunti e scèĝĝhiri l'anni, u misi e ru juorni i ra cirimonia. Nsomma, i cosi si facìjini ccu ssimpricità, ma ccu ĝĝhiurizii. Alluri, i famiĝĝhiari s'assittàvini a ttavulini e ccuminciàvini a ddiscùtiri: Qualu misi? Qualu juorni? 'Ntanti, si cacciàvini i misi i maji e ddi novembri e ppuri i juorni i marti e ddi vènniri.

T- E ppirchì, nanò?

C- Pirchì sti rua misi 'un appartènini a nnua. Cum impatti, u misi i maji ghè dd'a Maronna e cchilli i novembri ghè dd'i muorti. Ccussì puri si cacciàvini u marti e ru vènniri, ca suni cunsirirati juorni spurtunati, tanti chi l'antichi ricìjini ca "i vènniri e ddi marti né si spusa e né si parta”. Boncunti, fatti tutt'i cosi chi s‟avìjini fari, arrivava finarmenti 'u juorni i ru matrimmonii. Pò mmaginari, fiĝĝhicella mia, c'alligria cc'è ntr'a casa i ra zita! E ppuri cchi cumpusiona! I famiĝĝhiari chi fùjini i nu pizzi a n‟atri e nnun sani chilli c'han'i fari ppi pprimi, i parenti ĉĉhiù štritti chi cèrchini i rari 'na mana e ri cummarelli i ru vicinanzi c'aiùtini 'a zita a ssi vèstiri ppi ppariri bbella cumi Ddii cummanna.

C- Nanò, e a ra ĝĝhiesia quanni vani?

T- Mò vani, 'un appeni hani priparati ogni ccosa. Ricimi versi i nov'e mmenzi, i rieci. E ralluri, cchi bbirìji! Ppi ru vicinanzi ghera na festa. Tutt'i i ggenti aspittàvini u curtei, ppi ĝĝhittari i cumpietti a ri sposi, chini i supi l'ant'i ra porta, chini i l'aštraĉhielli, chini i ru bbarcuni o i ra fineštra. Cum'impatti, tanni, 'un c‟èrini i màchini e ccussì a ra ĝĝhiesia si jiva a pperi, a zita avant‟avanti, ccu ll‟àbiti janchi e ccu ra llati 'u patri, chi li runava ru bbracci, cumi ghera ll'usanza, pù, ropp'a zita, a ddua a ddua, si mintìjini i parenti e ll'amici, a ccuminciari i ri ĉĉhiù štritti. Cumi ghera nnaturali, 'u'mmancàvini i quatrarielli, chi fujìvini e zzumpàvini, ppi ppijari i cumpietti ch'i ggenti jittàvini a ri ziti.

C- E ss'a zita un avìja ru patri, chini accumpagnava a ra ĝĝhiesia?

T- Ah! M'era scurdata. S'un c‟era ru patri, a ra ĝĝhiesia accumpagnava o nu frati o na pirsuna 'mportanta, chi si ĉhiamava ncurĝhianisi 'u bbraccianti. A ra fina i ra cirimonia, si facija n‟atra vota 'u curtei e ssi jiva a ra casa i ri sposi, adduvi ghera stata priparata a festa. E cchi ffesta! Sìmpricia e bbella, ccu ppranzi, mùsica e bballi.

C- Si mangiava bbuoni chillu juorni, nanò?

T- E ccerti ca si mangiava bbuoni, si no cchi ppranzi i ziti ghera? Si man-giàvini, cumi si ricija, maccarruni i ziti ccu ssuchi i carna e ffurmaggi piecurini e ttanti cosi bboni, accumpagnati i ru vini russi e ddi tanti specii i rurci. Pù, roppi chi s‟era mmangiati bbuoni bbuoni, fin'a ra sira, cumi v'haji ritti primi, si sunava, si cantava e ss‟abballava.

C- Nanò, a ttarda sira, pù, ropp'a festa, i sposi partìjini ppi ru viaggi i nozzi?

T- 'U viaggi i nozzi! E cchini s'u putija pirmèttiri 'u viaggi i nozzi? Tanni, cumi si ricia, 'un c'èrini i pussibilità i mò e ppirciò, ropp'a festa, versi menzannotta, i mmitati si nni jìvini e ri sposi si jìvini a ccurcari. E ttutti campàvini filici e ccuntienti, cumi sù ccuntenta tu chi t'ha mangiati i crocchè i ra nonna.

C- Nanò, cumi ghèrini bboni!

T- Cc'è 'nu sacreti. Pù, quanni ti fa ranna, a nonna t'u 'mpara. Mò ripòsiti e ppù và ti fà i scritti.

Due coriglianesi si incontrano "n'tra cirrìa" e uno dei due ha il polso ingessato, per cui l'altro gli chiede: _" Addùvi t'à ruttu u puzu?" _"A'ra scisa i ri Cappuccini. Sugni scivuleti er'ei pijeti nu pisilli numiri guni. I'roppi ei fatti puri nu cazzcatummili!". _"Allura t'è 'gghjuta pura bona. T'à guardeti sam'Brangischi"... 

(Carlo Caruso)

Due coriglianesi si incontrano in via Piave e uno dei due ha il polso ingessato, per cui l'altro gli chiede: " dove vai col polso rotto?" , (risposta)"alla discesa dei Cappucci ni(zona ospedale) sono scivolato ed ho preso un gran ruzzolone e dopo un gran capitombolo!"(risposta) "Allora ti è andata bene. Ti ha guardato San Francesco"

 

Una storiella che mi raccontava mio padre con accento rossanese e che era un po' una presa in giro per la nostra citta' confinante. In pratica si tratta di questo: un " Cioto" rossanese avvistata una lumaca si era spaventato e chiamando a raccolta la popolazione così diceva: "fujiti',fujiti, purtati, schupetti, ronchi, furcuni, c'e n'animali cu naji visti maji. Ghe' Verru e nu nn’è verru, ma fa ra schiuma cumi  nu verri, gghè 'bboij e nu nn’è bboji ma teni ri corni cumi i voji, fujiti, fujiti....

(Ruggiero Graziani)

Una storiella che mi raccontava mio padre con accento rossanese e che era un po' una presa in giro per la nostra citta' confinante. In pratica si tratta di questo: uno "stupido" rossanese avvistata una lumaca si era spaventato e chiamando a raccolta la popolazione così diceva: "accorrete, accorrete, portare fucili, pistole, bastoni, forconi, c'è un animale che non ho mai visto. E' un verro, ma non è un verro, fa la schiuma come un verro. E' un bue, ma non è un bue, ma tiene le corna come i buoi. Accorrete, accorrete,..."

 

Un giorno Totonno viene invitato da Ciccillo a casa. Ovviamente l'invito prevede una lauta cena ed abbondanti scolate di vino. Si mangia, quindi, si beve, si chiacchiera fino a tarda ora. Però la cosa si protrae un po' troppo. La dispensa di casa è messa a dura prova e la comare, cominciando ad innervosirsi, lancia evidenti sguardi di disapprovazione verso il marito. Ma il senso dell'ospitalità da noi è sacro e non si può cacciare via un ospite, sarebbe una violazione grave. Intanto comincia a piovere. Totonno lo fa notare a Ciccillo, che non se ne da neanche per inteso. Totonno allora insiste, suggerendo all'amico un vecchio detto: "Compe', quanni chjova e malutiempi fe, a ra chesa 'i l'autri male si ste."
E Ciccillo, che non ha nessuna intenzione di andarsene, di rimando: "Compa' Toto', quani chjova lassa chjovire e di duve su un ti movire!"

(Giuseppe Pellegrino)

Un giorno Totonno viene invitato da Ciccillo a casa. Ovviamente l'invito prevede una lauta cena ed abbondanti scolate di vino. Si mangia, quindi, si beve, si chiacchiera fino a tarda ora. Però la cosa si protrae un po' troppo. La dispensa di casa è messa a dura prova e la comare, cominciando ad innervosirsi, lancia evidenti sguardi di disapprovazione verso il marito. Ma il senso dell'ospitalità da noi è sacro e non si può cacciare via un ospite, sarebbe una violazione grave. Intanto comincia a piovere. Totonno lo fa notare a Ciccillo, che non se ne da neanche per inteso. Totonno allora insiste, suggerendo all'amico un vecchio detto: "Compare, quando piove e c'è maltempo, a casa di altri si sta male"
E Ciccillo, che non ha nessuna intenzione di andarsene, di rimando: "Compare Antonio, quando piove lascia piovere e non muoverti da dove sei!"