Poeti vari

'U Pajisə

 

'I tutti sti billizzi veramentə

 chinə c'è nneti un su pò scurdar ə;

                             u richə forti e mm'u puozz'avantarə:                    

cum'u pajisə mijə 'un c'è rugualə.

Luigi(Gigino) Scorzafave

Canto popolare

 

                           Gghiə mi vuliss  ə bbient ə rivintarə,                    

                 e addunni 'u bbeni mijə mi n'ijirə.            

CCu rillə jun ə vulossa ssempi starə

e ccu rillə 'sta vita mia finirə

Anonimo

Natelə

 

Scinna na nivicellə janca e ffinə,

                                passu passu ogni ccosa nfarinə.                    

Ntra l'ariə cc'è n'addur'i cosi bboni,

                   ntra chesə cc'è cchini cantə e cchini sonə         

ppi ri strjetə cc'è ttanta'alligriə,

chi' sa quantə reja st'armuninə?

 

Rosanna Guglielmo

'U RITTRATTU 1944

 

Janca cumu lu jigghi tra ijuri

tieni i capllll scuri e ncannulati

uocchi di nustalgia, senza culuri

i labbra russi ma nun su pittati

 

ssi n'armunia quanni gazi a vucia

ssu bascia cumi tutti i malandrini

quanni tu passi è chiù di nterra a lucia

bella cumi na rosa dijardini....

 

ma cuma a rosa tu si chini i spini

spini pungenti spini dulurusi

ssu china maloria e di grannizza.

 

ccu miria e ccu superbia tu ti mini

tieni lu cori e fìchiti pitrusi

adduvi trasi tu trasa nna stizza.

 

Vinca (Vincenzo Cardamone)

7/3/1977

 "A ZITA"

 

Quann'era giuvinotti

Ma via travati a zita

Na quatrarella bella

Simpatica e pulita.

 

Tinia na vucca bella

Capilli rizzutielli

A faccia chinicella

Paria na marunnella

 

Emminnennammurati

Na sira ntrà na zita

Le ritti, vo ballar!,?

Ma ditti. Si! viniti

 

Pu mi guardava spessi

Ccu lluocchi arammicciuni

Ma ditti, citti cittì

Unnabballari ccu ancuni

 

E ghii ai guardati

Le ritti, alluri mi vu?

E ma risposti canna

Si! si mi vo tu

 

Tiniminimo u sigreti

Cumi si nenti vussa

Si nò, tutti i vicini

Ci guntini lu mussi

 

Facimi u giuramenti

Cannulli ami guardati

Nami vuliri bbeni

E sembri nami amari

 

Pu e bbinuti viemi

Chi friddi chi faciva

Ghilla arrieri i lastri

E ria mmienzavia

 

Le ritti, ccu signi i muti

Sta cosa nu pò ghiri

Ami parrari ccu parti

 

Nu trilli le bbinuti

Pi mmia, puri stasira

Appena si ricoglia

Tu marini priesti addiri

 

Tutt'era cumbinati

U patri ma chiamati

Berta e na bella rosa

Ppi ttia na bella sposa

 

Anùri, mati rati

Mo vai a ru surdati

E ra llumia ritomi

A figglita me spusati

 

Quann'era più surdati

Na littira arrivata

Ma tu, vo bbeni a Berta

E rilla si riverta

 

Nu ziti sa truvati

Ppi fari na spassata

Pirciò, pienzici bbuoni

Ppi quanni priesti tuorni

 

Hoi ma; mo te capiti

Ca Berta unnè pulita

Tu, unnivuliri fari

Ca acchissi c'è ripari

 

E quanni sugni vinuti

Le ritti. Berta mia

Tu statti ccu mmammita

Ca ghia stai ppi mmia

 

E mmieggli ca mi truovi

Na fimmina cchiù brutta

Na rosa spampbinata

E nò, a donna i tutti.

 

Su ccumi na maronna

Tutti ti vuoni amari

Ppi mmia ci vò na fimmina

Ca suli ccù mmia a di stari

 

"El Pintor" (Santella Edoardo)

 

'U PAYISI MII

 

Sugni sicuri ca ntra tuttu u munni

cumi u pajisi mii u cine ruguali

sta fabricati supra na cullina

sutta a muntagna propii ncera mari

ntumiati i arburi ra alivi

i ranci i mannarini e di limuni

 

Campagni jini rogni beni i Dii

a qua i surgenti pu i vi rìchi nenti

chi quanni mi vena a menti beni mii

mi vena ruculii ri ci stari

i casi su fatti cu ri ciaramili

palazzi e gliesii ci ni suni assai

ce nu castielli pu chi ru luntani

para ra casa ra fata Murgana

a primavera parissa sempri festa

i rinnini rivenini a cantari

i rasti a ri barcuni fani i juri

para ra casa ri nostri Signuri

bardasci belli ci ni suni puri

i mani restri e di ori firili

simpatichi brunittelli assaquinati

0 chi rinivurelli arrubba cori

i tutti sti billizzi veramenti

chini cenati nu si li può scurdari

u richi forti e mu puozzi avantare

cumi u paysi mii ucineruguali.

 

Luigi(Gigino) Scorzafave

 

Scorzafave Luigi, nato a Corigliano il 31-3-1905,artigiano. Emigrato in Argentina nel 1927 e ritornato definitivamente nel 1979. Nel 1958, in un momento di sconforto, come tutti gli emigrati che hanno dovuto abbandonare forzatamente la propria terra, ha voluto dedicare al suo paese, da autodidatta,questa poesia, che è stata pubblicata dal Giornale di Calabria di Buenos Aires.

(Zu Gigino, cugino di mio padre)

VUCI 'I L'ACQUANOVA 1947

 

Si cchiù ti giri mmienzi a st'acquanova

e guardi ntuorno ogn'ura e ogni mumenti

nun truovi mai pirsuna chi t'approva

anchi si giusti su i ragiunamenti

 

si lu paisi a piezzi lu pò fari

sinciri cumi l'acqua ntru cristalli

nun si finiscia mai di lamintari

er è paragunati sempri a stalla

 

stenti parrari a Fruonzi u mastrirasci

ccu chilla vucia cumu gargarola

grira cca ntra nu misi fa tre cascie

è ti piccia e ru picei cchiù li cola

 

Totonno tutti i jiomi a mattutina

grira cu na vucicchia china e bella

a cienti liri i bobbi, roba fina

era 45 la sardella

 

ppi rerba lassa ffa a l'ammuzzaiuoli

ssu divintati mastru ppi mprusari

ppi ri lamienti tirini i ntrignuoli

ma pagani i cirasi carie e amari

 

cchiù poveri e minnichi u macillari

cu sta vitella a rottociento lire

fìtusa a carna sì la fa arrivari

ma ri vasciari nun ni vò sapiri

 

parrari i ri mircanti unnè ru casi

si no ti zumpa fori ancuni i chisti

ntra spisi e marcchi bulli ficchi u nasi

e prova ca su ncruci cumi a Cristi.

 

misìra e fatigata ntra sta china

na sula classa c'è cun si lamenta

picchi si ghè vacanti la cantina

basta ccu manca l'acqua e s'accuntenta...

 

Vinca (Vincenzo Cardamone)

‘U vicinanzi

 

ncolla ra sola

e ccanta ru scarpperi

cumi facija ru petri

ntr'a vinella.

Cchjù ssutti 'i n'astrachielli

s'affàccia na cummera

e cchjema ra vicina

chi ste 'n pacci

ppi lli circheri

na punt'i seli fini.

Passa 'ntant'u pustieri:

runa nna vùcia

e cchini cc'è s'affàccia

mentri nu pittirilli

mper'a porta

joca ccu ra palla

suli

ca su' stratteti tutti i cumpaggnielli.
Sona ru menzijuorni

e gghilli è llà

Appuggiӓti a ru muri,

‘nu viecchi,

chi guarda

ddiritti a ‘nu bbarcuni,

pinzanni ccu ‘na ggioia e  ‘nu ruluri

a qquanni,

giuvinielli,

pp’arrubӓri a ra zita ‘nu vasuni,

passӓva ra sirӓta ‘ntr’a vinella


Giulio Iudicissa

U tiempi vula

 

U tiempi m’è bulati e ssi nne juti

E mo mi truovi viecchj e arripicchiati.

 

 

A ra Purtella i primi passi è rati

E ra Santuori mani vattijati.

 

Ohi cumi l’anni passini priesti

Ca ti nni fuji o a ru paisi riesti.

 

Ia mi nni sugni juti e un sugni cchiù turnati

E tutti stanni u munni hai girati.

 

Ma a sira quanni a ru cuscini

A capi appuoggi

Prima c’u suonni vena e mi pigghja

Cu ru pinsieri tuorni arrieri

E biri u vicinanzi, a casa  mia

Adduvi sugni nati e i juochi chi facia pittirilli:

 

scintilli, a ru carruoccili,petri i trentuni,

manuè zazà e mazzuni;

pu quanni  ropp’a steti

i tiempi si rumpivini,vinia l’ura

i jucari a ra mazza

a fari sani o puri ccu ru trugghj a sc-casceri.

Pu ccu ri ritrattini o i copparielli

O i quattri sordi a batta muri o a fontanella.

 

A sira pu arrivava e si facia ll’ura

I si ricogghjri.

A mamma intanti avia cucinati

Rua bobbi fritti o anc’una autra cosa.

 

Quanni vinijni i festi. Cc’alligria

Ca fussa di  Natali o Bbifania

A tavula parata,u vini nuovi

E addura chi vinija dda cucina

U baccalà,i vruocculi stufati,i cipullizzi

E chini s’a scurdati!

 

Ohi cumi passa priesti u tiempi bielli

U tiempi vula e ni facimi viecchj

“viecchj e chi mora” ricijni antichi

E no ppi forza ‘nzipurtura ha stari.

Pu un ti sienti chhiù cumi ‘na vota

‘na vota quanni ghera cchiù guagghjuni

E ra vicchiaia ti parija luntana.

Sbrigghjati tutti u jurni ppi ra via, senza pinsieri

E senza sintimenti.

 

U vierni certi voti nivicava

E ara stagiuna certi calandrelli.

 

Mo certi voti mi scasta ru cori

I quanni m’affacciava

A chilla finestrella

 e mbacci avia ru mari e r’a muntagna.

Gerardo Bonifiglio

CURGGHJENI

 

Curgghjeni, 'i dduva Ghia ti viji
su sembri bielli,
'i cuozzi, 'i leti, 'i zinni
e 'i ncím'a ru Castelli.

Su' rautri chi ti buoni sembri meli
e cchissi t'hani sembri abbannuneti;
su stati 'i lori sembri
Tu sfruttati.

Parecchji figghji tuva
t'hani svintreti.

Sta rimanienni suli
senza nissuni.
Hani vuluti tutti
i trarituri.

Mo suoffri, ma pu vènini
i niputi,
e tti ripigghji a gròria
c'avía,
ci t'hani reti l'uòmini 
singeri.

Tu si ntru cori mija
notti e gghjuorni,
tanti ti vuoni bbeni
ca ti suonni.

Edoardo Santella

U CARDILLUZZI

Tutt'i matini, 
e ssempi a ra stess'ura,
nu cardilluzzi sienti canteri.
M'affacci a nna vota a ru barcuni
er illi sta ffermi a cinquitteri.

Tena ri billizzi 'i ru suli
e ri culuri 'i l'arcubaleni.
Si tu sta fermi a ru guarderi,
ghilli contìnuva a trilleri.

All'arba cumìncia a ccanteri,
u sienti ntru suonni 'i ra matina.
Ghilli si rispunna suli suli,
cerca ccu ru canti cumpagnia.

Appena mi ghezi, m'affacci a ru guarderi, 
na fisc(i)Carella cci a fazzi puri ghija.
Ghilli cuntienti si minta a zumperi,
mova ra cura e ssi minta a ccanteri.

Oh, quant'è bbella sa natura,
quanni sienti i cilluzzi canteri!
Ccu qquali curaggi cci speri vussurìa,...
ch'i stati facienni scumpariri?

 

 

 Edoardo Santella