Francesco Maradea

Calavriselle (composizione in vernacolo)

         U corƏ i ri fìmmini

 

'U corƏ i ri fìmmini è 'na càggiƏ,

Mìsiru chill'aciellu chi ci trasƏ!

Trova ra porta apertƏ, e si 'ncuraggiƏ,

Ma quannu è dintrƏ, 'ncàrciri è rimastƏ.

  

Gghija quannƏ truovi càggiƏ di sta sciortƏ,

Li girƏ 'ntuorni, e nun ci trasi maji:

Mi fiermi supr'u zinnu i ra portƏ,

Ci fazzu 'na cantatƏ, e mi nni vaiu...

 

   Il cuore delle donne

 

Il cuore delle donne è una gabbia,

Povero quell'uccello che ci entra!

Trova la porta aperta, e si incoraggia,

Ma quando è dentro, in carcere rimane.

 

Io quando trovo gabbie di questo tipo,

Gli giro intorno, e non ci entro mai:

Mi fermo sulla soglia della porta,

Lì faccio una cantata, e me ne vado... 

                       Si


Si mi fazzƏ n'aciellu cantaturi,

Supr’i rasti ti viegnƏ a cantari;

E si mi pigghji 'ncàrciru mi chiuri,

Chi bellƏ cumpagnia ti vuogghiu fari!

 

‘U juornu ni spartimi ‘u lavuri

Gghija cantƏ 'ntra càggia, e tu ricamƏ:

Ma ppu ‘a nottƏ, quannƏ c'è ‘u scuri,

Mi rivientƏ chi sugnƏ... e nni vasamƏ!

  

                         Si

 

Se divento un uccello cantatore

Sui vasi ti vengo a cantare

E se mi prendi e mi chiudi in carcere,

Che bella compagnia ti voglio fare!

 

Il giorno ci dividiamo il lavoro

Io canto nella gabbia, e tu ricami:

Ma poi la notte, quando e 'è l'oscurità,

Divento chi sono... e ci baciamo! 

       PPI LA STRATA

 

 

'Na giuvinella di 'nu quindici anni

M'è passata davanti, e m'ha rirutu.

E pirchì mo sta risatella, quannu

Nun l'haj scuntata mai, né canusciuta?

 

Piensu c'ha lette li Calavriselle,

E avrà dittu: - Cicatu chi ti via':

Guardimi 'nfàccia quantu sugnu bella,

E scrivaminne ancuna pur'a mmia.

 

     Per la strada

 

Una giovinetta quasi quindicenne

M'è passata davanti, e m'ha sorriso.

Ma perché questa risatella, se

Non l'ho mai incontrata, né conosciuta?

 

Penso che ha letto le Calavriselle,

E avrà detto: - Possa vederti cieco:

Guardami in faccia, come sono bella,

E scrivine qualcuna anche per me.

        A lu barcunu


Mo ch'è la primavera, oi Carmilina,

Tutt'u juornu ricami a stu barcunu;

‘Na rìnnina vulannu t'abbicina, ,

E fa 'nu chiantu, chi nun è canzuna.

 

Tieni 'na rosa allatu,e si nni more,

Pirchì tu nun l'aracqui cu gulìu:

Ci piensi ca ssa rosa è chistu core?

E forsi chilla rìnnina sugn'iu...

 

 

        Al balcone


Adesso che 'è primavera, o Carmelina

Tutto il giorno ricami a questo balcone;

Una rondine volando ti si avvicina

E fa un pianto, che non è canzone

 

Hai una rosa vicino, e sta per morire,

Perché tu non la innaffi con voglia:

Pensi che questa rosa è questo cuore?

E forse quella rondine sono io...

             A 'N'Amiricana

 

Criju ca l'arma mija ti la purtasti,

Pirchì nun vivu cchiù, muortu sugn'iu!

Da chillu juornu chi ti nni vulasti, ,

S'è scuratu lu munnu all’uocchi mije.

 

Mò chilla finistrella m'è rimasta,

Adduve tante vote ti vidìa;

E quannu all'ura solita ci passu,

Vaju ciangiennu sulu ppi la via.

 

           Ad una Americana

 

Credo che la mia anima te la portasti via,

Perché non vivo più, io sono morto!

Da quel giorno che te ne volasti

Si è oscurato il mondo agli occhi miei.

 

Adesso quella finestrella mi è rimasta

Vado piangendo da solo per la via.

E quando alla ora solita ci passo

Dove tante volte ti vedevo.

  A 'NA BARUNISSINA

 

Quannu nascisti tu scìsiri 'nsieme

 'U Sulu ccu la Luna, e s'imbarcari:

 A mari è cumparutu nu vasciellu:

 -Duve è la bella ch'amu vattiari?


Dintr 'u vasciellu la Luna lucente

Vin'ia ppi ti fari la parrina.

E ppi rigalu lu Sulu sbiannente

Ti purtava la stilla matutina.


Pur'iu 'nta chill'èbrica su' natu,

'A luna mi figgliiò nta lu vasciellu;

'U Sulu pp'alligrìa ca m'era tata

Mi vasava e dicìa :-quantu si'biellu!_

 

E a màtrima dicia, ca fattu rannu,

L'Arba sbiannente mi vulia dunari;

Màtrima rispunnia: - chi vai cuntannu,

Ci dunàmu la figghia d'a cummara.

 

Dedicata al grande amore giovanile,

Antonietta dei baroni Compagna

Cunsigliu all'anima

 

Lu Sulu scumparisce 'ntra Pullinu,

'Na vecchierella a nu scalunu prega:

Cumi lu Sulu, è all'urtimu caminu;

Ma quant'è carma! Chi lu sa che spera:

 

Si tu, cumi sta vecchia, a nu riparu

Questa ti stassi e 'mpace, anima mia,

Nun jissimu sbattuti pp'ogni mare,

Ccu trivuli e timpeste 'ncumpagnia.

Nei primi anni Trenta, un beccaio di Corigliano chiede al Maradea di dare lezioni private al figlio, rimandato a settembre in alcune materie dell'area umanistico-letteraria.Il giovane studente supera gli esami, ma il "Professore" viene ripagato per il suo impegno soltanto con qualche chilo di carne. A questo punto, il Poeta si scaglia contro l'avaro beccaio con una satira in vernacolo che non verrà mai pubblicata, ma che sarà conosciuta dagli amici più cari del Maradea.

Nu sgangato ri chjanghieri, Uno sgangato di un beccaio

Nu sgangato ri chjanghieri,

ccu 'nna faccia ri patuti,

praticannu lu mmistieri,

s'è di tanto arricchisciuti:

ghillu sulu a 'stu pajisi

cumpra stabili ogni misi.

Un beccaio senza denti

con la faccia sofferente,

praticando il suo mestiere

s'è di molto arricchito:

solo lui nel paese

compra immobili ogni mese.

'Ntra 'nu zinzuli 'i mantielli,

grufulusu e puzzulenti,

s'u viriti quant'è bbielli

para propriu 'nu pizzenti:

para 'nn 'angiulu a ra vucia

ma ti futta ruci ruci.

Avvolto in un vecchio mantello,

freddoloso e puzzolente,

se vedete quant'è bello

sembra proprio un pezzente:

sembra un angelo quando parla

ma ti frega dolcemente.

Vinna manzu muorti acciso,

vinna crapi ppi grastati,

e ffuttiènniti a ru pisi

tutt'allegrò c'ha rubbati,

ghescia e ffa ra sintinella

quanni vascia ra sardella.

Vende manzo morto ucciso,

vende capra per castrato,

e fregandoti sul peso

molto allegro che ha rubato,

esce e fa la sentinella

quando ribassa la sardella.

E ni cumpra, s'è lu casu,

menza libbra ri bon pisu;

pu si cunta supr 'u nasi

i centesimi c'ha spisi;

e jastima dintr 'i rienti:

"cca ci vo' ru cundimienti".

E ne compra, s'è il caso,

mezza libbra di buon peso;

poi si conta sopra il naso

i centesimi che ha speso;

e bestemmia tra i [suoi] denti:

"qui ci vuole il condimento ".

Ma 'ntra casa tutt'i sira,

cum 'u ragni 'ntra lu rupu,

cunta cart'i milli liri

murmurannu zupi zupi:

"mo si capita 'n 'affari

sugni pronti ppi cumprari ".

Ma in casa ogni sera,

come il ragno dentro il buco,

conta carte da mille lire

mormorando piano piano:

"or se capita un affare

sono pronto per comprare ".

Viva ssempri 'stu chjanghieri

ch 'è lu primu dinarutu;

assimia 'nu banchieri

ri l'America vinutu;

tena attuorn 'i ricchi nuovi

e a ra chjanga ci li truovi.

Beve sempre 'sto beccaio

eh 'è il primo danaroso;

sembra un banchiere

dall'America venuto;

tiene intorno i ricchi nuovi

e in beccheria ce li trovi.

Ma lu prubbichi 'ngannatu

ri 'stu scisciulu li sputa;

lu cunsidera appistatu

e lu scanza ppi ra luta:

'u scurria "Rairai"

e lu chiama “facci gialli”

Ma il pubblico, ingannato

da questo imbroglione, gli sputa;

lo considera appestato

e lo scansa per la luridezza;

lo segue "Rairai"

e lo chiama "faccia gialla".

"Facci gialli ri n'ebrei,

va, ca r'intra a Gghjesiella

tu ppi fari lu jurei

fussi 'a statua cchiù bella!

E ppu là ricissa ognuni :

ci cummena ru latruni."

“Faccia gialla d’un ebreo,

va’, chè dentro la Gghjesiella

tu per fare il giudeo

saresti la statua più bella!

E poi là direbbe ognuno:

ci sta bene il ladrone!”

   

PPI LA STESSA

(A 'NA FURISTERA)

 

Ssi trizzi (1) d'oru che ti lighi, (2) e 'mpiettu

Pu ti li spanni cumi 'na cullana,

L'haiu viduti 'nsuonnu, ancunu tiempu,

E li purtava la fata Murgana.

 

Quannu che tu ricami, ed iu m'assiettu, (3)

Ti vivu (4) cumi l'acqua a 'na funtana;

Ma si ti lassù, (5) nu suspiru jiettu, (6)

E pare ca mi pigghia la tirzana. (7)

 

(1) ssi trizzi = queste trecce

(2) ti lighi = ti leghi

(3) m'assiettu -.-. mi alado

(4) ti vivu = ti bevo

(5) lassù = lascio

(6) Jiettu = butto - emetto

(7) tirzana=febbreforte-terzana


 

PPI LA STESSA

 (MATINATA)

 

Si' bella, e pari n'angiulu calatu,

Ccu ssa facciuzza janca (1) e l'uocchi d'oru;

La vucca (2) è nu garofulu 'ncarnatu, (3)

E li trizzi che sciuogli, nu tisoru. (4)

 

Passannu, si ti vjiu, (5) lu Sulu è natu;

Si passu, e nun ti viju, lu Sulu more;

Ccussì, nu juornu riestu cunzulatu, (6)

E n'autru juarnu ccu lu luttu 'ncore.

(1) janca = bianca

(2) vucca = bocca

(3) 'ncarnatu = vellutato -     profumato

(4) tisoru = tesoro

(5) viju = vedo

(6) cunzulatu — lieto - felice

PPI LA STESSA

 (SIRINATA)

 

Quannu sientu 'na musica piatusa,

Che passa dintr'a notte, e va luntanu,

Piensu ca tu nun m'ami, e ccu sta scusa

'Na lacrima mi scurre chiami chianu. (l)

 

Si mi vidissi ccu la faccia 'mpusa, (2)

E nu sicghiuttu che mi scinne e 'nchiana, (3)

Tu forse ti mustrassi cchiù amurusa,

Cchiù fimmina di core, e cristiana.

(1) chianu chianu = plano piano

(2) 'mpusa = bagnata

(3) sicghiuttu che mi scinne e 'nchiana = slnghlowo oh» mi io«ndi

e sale

 

PPI LA STESSA

 

La sira, si m'adduormu (') suspirannu,

Doppu c'haiu pinsatu sempre a ttia, (2)

Mi vieni 'nsuonnu, supra 'na muntagna,

Cchiù bella ca nunn'è Santa Lucia.

 

Là sempre, all'ura solita passannu,

Ti truvava, nu tiempu, e ti gudìa.

Mo truovu, si ti ciercu spitriannu, (3)

Sette barconi (4) chiusi, e nun ti viju. (5)

(1) m'adduormu = mi addormento

(2) a tia = a te

(3) spitriannu = con desiderio - con ansia

(4) barcuni = balconi

(5) viju = vedo
 

DINTR'A NOTTE

 

La notte, quannu chiove (1) a cielu apiertu,

Sientu la vuce di nu chiantu abbannu; (2)

Luntana, cumi mmienz'a nu disiertu,

Picciusa, (3) che mi pare nu malannu.

 

Allu strusciu (4) di l'acqua e di lu vientu,

Chilla vuce mi scinne (5) 'ntra lu core.

Pinsate a lu martiriu, che mi sientu:

Fazzu nu'ntantaviglia..(6) e chiange (7) ancora!

 

Nun duormu no, ma dintra quattru mura

Piensu a ssu munnu, che mi fa pinare. (8)

Chi m'amava nu tiempu, è 'nsipurtura; (9)

Rassumicghiu (10) nu scuogliu mienzu mare.

 

Chissà, che chiange, è la sfurtuna mia:

Nun la sentiri e duormi, afflittu core.

Che trivulu, (11) che notte 'i picundria! (12)

Ciercu pace a lu suonnu... e chiange ancora.

(1) chiove = piove

(2) chianti! abbannu = nenia di donne calabresi usata nel funerali

(3) picciusa = piagnucolosa

(4) strusciu = rumore - ronzio

(5) scinne = scende - penetra

(6)'ntantaviglia = dormiveglia

(7) chiange = piange

(8) pinare = soffrire

(9) 'nsipurtura = seppellita

(10) rassumicghiu=rassomiglio

(11) trivulu = lamento

(12) picundria = tristezza -      malinconia

E MO... (1)

 

E mo, ca mi vuo' bene, è troppu tardu,

'U casu (2) ppi la tavula è passatu;

'Nu tiempu mi pungìi, cumi 'nu cardu,

Era sempre ppi ttia core chiagatu. (3)

 

Mo 'na giuvine bella di riguardu

Mi tratta ccu lu duce, (4) e m'ha sanatu;

E quannu scuontu (5) a ttia, mancu ti guardu :

Mi pari 'na malurma, (6) e cangiu strafa.

(1) e mo = e ora

(2) casu = cacio, formaggio

(3) chiagatu = piagato

(4) ccu lu duce = con il dolce, con dolcezza

(5) scuontu = incontro

(6) malurma = malombra

'NTRA L'UORTU (1)

(Ad Italo Dragosei)

 

'Ntra l'uortu li galluzzi 'i primu cantu

Vulìssiri carcare (2) li pullastre;

Ma chille, (3) che su' virgini, scappannu,

Si guardanu l'anuru (4) da sti 'nchiastri. (5)

  

Sulu 'ntr'a murra, (6) 'na gallina vecchia

S'incàchina Q ccu loro, e li ripassa;

Doppu----Chichirichì----fannu alli s'chette (8)

— Tinitivi l'anuru, e state a spassu! — (9)

(1) uortu = orto

(2) vullssiri carcare = vorrebbero montare

(3) chille=quelle (pollastre)

(4) l'anuru = l'onore

(5) nchiastri = Impiastri - noiosi - sfaccendati

(6) murra = quantità notevole di bestie

(7) s'incàchina = si piega sulle zampe

(8)s'chette=zitelle-non sposate

(9) e state a spassu! = e state senza... il martio '(gallo)

 

FURISELLA (1)

 

Sugnu arrivatu supra ssa muntagna,

Si su' cangiati tutti li mie amuri :

C'è 'na quatrara di quattordici anni,(2)

Pare la figghia di nostru Signuru!

 

Tena la faccicella di 'na santa

E cert'uocchi lucenti cum'u sulu;

Qnannu camina ccu la vesta janca

Sutta li piedi sua nascini juri.

(1) Furisella = campagnola -    pastorella.

(2) quatrara = ragazzina.

 

IUORNI CURTI

 

Mo ch'è furnuta (1) 'a staturata, (2) u sulu

Va ras'u (3) cielu, e si ricoglie (4) priestu,

Cum'i viecchi, che cercan'u fullunu (5)

Quannu fa friddu, e s'abbicina (6) viernu.

 

Ohi sulu, chi facii lu smariggiassu, (7)

Ccu 'na faccia di fuocu, dintr'agustu, (8)

Mo che s'invecchiarrutu, (9) passu passu

Ti fai sta giratella, e nun ci arrusti! (10)

(1) furnuta=finita - terminata

(2) staturata = estate

(3) ras'u = rasento

(4) ricoglie = rincasa

(5) fullunu = rifugio - tana

(6) s'abbicina=si avvicina arriva

(7) smariggiassu-spaccone-smargiasso

(8) agustu = agosto

(9) s'invecchiarrutu=Invecchiato

(10) arrusti — abbronzi, arrosti

 

GRAZIELLA

 

C'è supra li muntagne di Curglianu (1)

'Na biunna(2) chi si chiama Graziella;

Cu tuttu ca 'ntr'i vuoschi(3) è rintanata, (4)

Porta la rinumanza (5) d'a chiù bella.

 

Quannu ti cumparisce a nu spianatu,

Pare la prima stilla di punente:

L'haju vista 'na vota, e m'ha 'ncantatu,

Sugnu rimastu senza sintimentu!

 

(1) Curghianu = Corigliano

(2) biunna = bionda

(3) vuoschi = boschi

(4) rintanata = rinchiusa

(5) rinumanza = nomea

PI 'NA TRARITURA (1)

 

Nu juornu mi ni jetti (2) a 'na pirrupa,(3)

La mala sciorte (4) mia volli chiamare;

illa mi rispunnia (5) di 'ntra nu rupu(6):

— O poviriellu a ttia, (7) jèttati a mare! —

 

La notte m'incuntraji cu nu lupu;

M'ha dittu: — Bellu miu, nun ci pinsari!

Sta vurpa, (8) ch'alla posta t'è fujuta,(9)

Capita chillu juornu chi la spari.

(1) Ad una traditrice

(2) letti = getto

(3) pirrupa = dirupo

(4) sciorte = sorte

(5) rispunnia = rispondeva

(6) rupu = buco

(7) a ttia = a te

(8) vurpa = volpe

(9) fujuta = fuggita


 

MATINATA

 

Spàmpina l'arba; e si nni va la notte,

Chiamannu appriessu la juccata(') d'oru;

'A luna, accumpagnannu chilla frotta,

Lassa Pullini, (2) e si nni va cu loru.

 

Chi virbirizzu d'unni... (3) Mmienzu mare

Si 'ncàrcara(4) ogni nuvula, e pu vula. (5)

Largu, ca vena! (6) E ppi lu munnu chiaru,

Cumi nu 'mperaturu, esce lu Sulu.

(1) juccata = chiocciata

(2) lassa Pullini = lascia, abbandona II Pollino

(3) virbirizzu d'unni = rimescolio di onde

(4) 'ncàrcara = accende, illumina

(5) vula = vola, sparisce

(6) vena = viene, arriva

 

'NTRA 'NA VINELLA (1)

 

O giuvinella cu l'uocchi turchini,

Chi canti tutt'u juornu allu tilaru, (2)

T'intrievulo, (3) e mi pari nu fistinu, (4)

Cumi cantasse la Sirena a mare.

 

Iu sugnu riscignuolu (5) di jardini,

E cantu sempre sulu a nu spinaru: (6)

Gioiuzza, si ni stassimu vicini,

C'accuordu chi facissimu a cantari!

(1) In un vicolo

(2) tilaru = telaio

(3) t'intrievulo = ti ascolto

(4) fistinu •= festino

(5) riscignuolo = usignuolo

(6) spinaru = spinale

 

STILLICELLA

 

'Na stilla, ch'è caduta di lu cielu,

Spanne la luce dintra 'na vinella; (1)

L'haju viduta all'intrasatte, (2) e tiegnu

'Na vampa (3) chi mi vruscia (4) li cerbella.

 

Mo sulu haju cumbattiri cu cienti,

Tutti chi stanu 'nganga (5) a Stillicella:

Nun ci mintisse nullu lu pinsieru,

Ca vi fazzu la faccia felle felle. (6)

(1) vinella = vicolo

(2) all'intrasatta = all'improvviso

(3) vampa = fuoco

(A) vruscia = brucia

(5) stanu 'nganga = stare incantato

(6) felle felle = a fette a fette

 

M...

.

Mienzi ssa cuminanza (1) c'è na fata :

Chi tene li billizzi di lu sulu;

La faccia di 'na rosa culurata,

E l'uocchi chi li trillanu (2) d'amuri.


Supra lu piettu tunnu (3). arricamatu

Porta nu ramagghiettu cu li juri;

E l'autre belle, chi ci stannu a latu,

Parinu (5) stille quannu c'è la luna.

 

(1) cuminanza = massa -folla

(2) trillanu = gioiscono

(3) tunnu = arrotondato

(4) ramagghiettu=disegno di un ricamo con fiori

(5) parinu = sembrano

 

A NA MADUNNELLA

 

Bella ca ti cummena 'mparaviso (1)

Mienz'a tutti chill'angiuli di stari;

A viri 'manu mi jigghiu turchino, (2)

Mienza la frunta 'na stìllula chiara! (3)

 

E sutta n'arcu di cienti culuri,

Janca palumma, ti stari assittata; (4-5)

Aviri sutta ppi truonu lu sulu,

'Mperi li piedi li santi a prigari!

(1) cummena = conviene.

(2) jigghiu = giglio.

(3) stlllula = piccola stella.

(4) palumma = colomba.

(5) assittata = seduta.

A CHISSÀ STESSA

 

Ah quantu è triste sutta na castagna

Mmienzu la notte cantare d'amuri!

Ccu 'na catarra stroscia c'accumpagna(1)

Cànti l'amuri tua senza fortuna...

 

Spunta la luna supra 'na muntagna,

Tu guardi a 'na finestra e... c'è lu scuru;2)

'U vientu cumu n'organu si lagna;

E lu core ti chiange sulu sulu!

(1) stroscia = malandata.

(2) scuru = oscurità - buio.

CORE TIRANNU

 

O bella, che ti chiami donna ‘ngrata,

Quannu tu vidi a mia nun sienti nenti?

Iu t'haiu dintra l'anima 'nchiuvata (1)

Ogn'ura, ogni minutu, ogni mumentu.

 

Nu pinsieru mi dice: — c'è spiranza —

N'autru murmurìa: — jèttati a mare —

N'aiu fattu allu parracu lagnanza,

E m'ha rispusu ca nun c'è riparu.

(1)'nchiuvata = Inchiodata - conficcata.

Altre poesie

Per vedere il Video che ho dedicato al Poeta, Clicca qui

Fonte : Il Popolano di F. Dragosei - Cor Bonum di GB Policastri - vari libri