Album di raccolta (articoli, poesie, filastrocche...)

“Carnalivèri ghè arriveti”, filastrocca coriglianese del Carnevale

Carnalivèri ghè arriveti,
risèti e chjacchijri hà purtèti,
ha purteti tant’alligrija e bbà zzumpanni i vij, vij.
... Mentri ghilli sta abballànni tanta genti sta sunànni!
Sta abballanni a tarantella mmiènzi na ròlla i giuvinelli!

I curiandili ni tèna nnà bbùsta,
i ijetta ari gènti e cci pija ggùsti,
però nissuni si po’ arraggèri
pirchì ghè rà festa i Carnalivèri!
Arù mùnni sàddi puri schirzèri,
un zi po’ ssuli fatigheri!

I quatrarielli maschirèti
cci fuìjni apprìessi e ffèni tanti risèti!
Và trucculanni i porti porti e ttèna
nnà trippa quanti nà spòrta!
Và circanni pruppetti, sazizza, vini
e mmaccarrùni ccù ra spiranza
ca cci ddùna ancùni!

Chista ghè rà vita i Carnalivèri
ca vò mmangèri senza fatigheri!

Isabella Freccia